Algemene voorwaarden
Peters smeermiddelen en specialiteiten

I ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Peters smeermiddelen en specialiteiten, hierna te noemen Peters, gedane offertes en op alle door Peters gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken, alsmede op nadere, ter uitvoering daarvan gesloten, overeenkomsten.
2. Afwijkende bedingen binden Peters slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. Vertegenwoordigers van Peters mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens uitdrukkelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
3. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Peters niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – schriftelijk is overeengekomen.

II OFFERTES
1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Peters het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Indien door Peters geen offerte gedaan is, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer Peters binnen acht dagen, nadat zij de order ontvangen heeft, deze bevestigt. Verzending door Peters van een factuur aan de wederpartij wordt aangemerkt als een bevestiging van de order.

III PRIJZEN
1. De door Peters opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta, in-en uitvoerrechten, en daarmee gelijk te stellen heffingen, (omzet) belastingen, vracht- en expeditiekosten, verzekeringspremies en andere dergelijke factoren. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van voornoemde prijsbepalende factoren wijziging ondergaat, is Peters gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. Indien prijswijziging plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen franco huis koper en inclusief vracht-, verzekerings,- en verpakkingskosten behoudens het hierna in lid 3 bepaalde.
3. De kosten van aangetekende-, rembours- en expresszendingen en leveringen van geringe waarde worden aan de wederpartij doorberekend.

IV BETALING
1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Peters is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te hare genoegen te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.
2. Peters is ten allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren. Peters is bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Peters door vertraagde (af-) levering geleden schade.
3. De wederpartij is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum contant ten kantore van Peters of een van Peters is bankrekening te voldoen.
4. Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichtingen onverlet.
5. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Peters geleden en te lijden schade.
6. Indien in gedeelten wordt geleverd is Peters niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
7. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3 %, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
8. De kosten van invordering, zowel de gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke-incassokosten worden gesteld op 15 % van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 45,38.

V LEVERTIJD
1. De overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Peters derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Peters ter hare keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
3. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om mee te werken aan de inontvangstneming van de goederen, dan kan Peters ter hare keuze hetzij leveren op een door haar te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

VI NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN (OVERMACHT)
1. Indien Peters door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij de opheffing van de (de oorzaak van de) verhindering afwacht.
2. Indien Peters door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover die op dat moment nog niet is uitgevoerd. 3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en in het geval dat Peters door haar eigen toeleveranciers om welke reden dan ook niet tot levering in staat wordt gesteld.

VII LEVERING, VERVOER EN RISICO-OVERGANG
1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd op het moment, waarop zij bij Peters ter feitelijke aflevering gereed staan.
2. Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Peters de wijze van vervoer.
3. De verzekering, bedoeld in artikel III 1id 1 en 2, dekt het risico van breuk en diefstal der zaken tijdens het vervoer.
4. De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van (vermoedelijke) breuk of diefstal der zaken is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of de pakbon te laten maken, welke eveneens onverwijld naar Peters moet worden verzonden, en zich terstond met Peters in verbinding te stellen.
5. Peters is gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de wederpartij door te betalen, zij is niet gehouden tot prestaties waartoe haar verzekeraar niet verplicht is.

VIII RECLAMES
1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Peters gedane of niet gedane (deel-) leveringen of op Peters’s facturen moeten, onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht, schriftelijk bij Peters worden ingediend zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Peters in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht na te trekken.
2. De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peters. Slechts in dat geval kan, indien daartoe gronden bestaan, vergoeding c.q. vervanging van de geleverde zaken die door de wederpartij zijn teruggestuurd plaatsvinden. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken – tenzij deze beschadigd ontvangen zijn – in ongeschonden staat in de originele verpakking aan Peters worden teruggezonden op kosten en voor risico van de wederpartij.

IX EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met de eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Peters wegens wanprestatie van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Peters zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding, behoudt Peters zich de eigendom eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Peters zaken heeft geleverd of zal leveren dan wel voorvloeiend uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Peters heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Peters heeft voldaan.
2. Voor toepassing van het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Peters, in de eerste plaats toegerekend op de door Peters aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege Peters aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen e.d. kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij Peters uitdrukkelijk anders bepaalt.
3. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

X ONTBINDING
1. Onverminderd het bepaalde in art. IV wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelenstelling of anderszins de beschikkings bevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Peters geleden schade.
Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Peters gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Peters gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het door Peters geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is ver- eist- en/of betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Peters geleden schade.

XI AANSPRAKELIJKHEID
1. Daargelaten gevallen van Peters’ eigen opzet of grove schuld is Peters niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover Peters is aansprakelijkheid terzake is verzekerd.
2. In alle gevallen waarin Peters een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen Peters’ eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.
3. Indien de wederpartij Peters aansprakelijk stelt voor enige schade, is hij verplicht Peters uit eigen beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld.
4. Indien de wederpartij zaken, waaromtrent Peters hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of ter zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht Peters te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Peters aan de wederpartij geleverde zaken.

XII GESCHILLEN
1. Op alle met Peters gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle overeenkomsten gelden als te zijn tot stand gekomen en te zijn c.q. worden uitgevoerd te Drempt, Nederland.
3. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch – onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen-, tenzij de koper binnen één maand nadat Peters zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.

XIII DEPOT
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Arnhem en treden in werking met ingang van 5 juni 2007.