PETERS OLIE PRODUCTEN EN VEILIGHEID

Naast het leveren van kwaliteitsproducten streeft Peters er ook naar haar producten zo veilig mogelijk voor mens en milieu te maken. Ofschoon veel producten niet als gevaarlijk zijn geclassificeerd, is het voor de eindgebruiker, maar ook voor handelaren, belangrijk om inzicht te hebben in de mogelijke gevaren die kunnen optreden.

ACHTERGROND

In Europa zijn bijna alle stoffen geëvalueerd op hun gevaren en geclassificeerd op basis van een aantal gevaaraspecten zoals  ontvlambaarheid, schadelijkheid, irritatie of milieugevaar. Op basis van deze classificatie kunnen mengsels van stoffen (preparaten) ook weer geclassificeerd worden. De meeste gevaren staan in een oranje vlakje als symbool op de verpakking aangegeven met daarbij verplichte veiligheidszinnen (R&S-zinnen), die het specifieke gevaar beschrijven en de meest urgente maatregelen beschrijven. Voorts is er van ieder product (ook voor niet-gevaarlijk geclassificeerde producten) een veiligheidsinformatieblad beschikbaar, die de gevaarsaspecten en de te nemen maatregelen gedetailleerd beschrijft. Het is als het ware een bijsluiter. Ofschoon de veiligheidsinformatiebladen (ook wel MSDS genoemd) vrij verkrijgbaar zijn, worden ze niet altijd geheel gelezen. Daarom volgt hieronder heel summier een beschrijving van de belangrijkste gevaren van de meeste producten.

 

SMEEROLIËN EN SMEERVETTEN

Peters gebruikt voor al haar producten eersteklas basisoliën, die niet als gevaarlijk zijn geclassificeerd. De meeste oliën en vetten zijn ook niet gevaarlijk. Aandachtspunten bij onjuist gebruik zijn:

  • Oliemist

    Bij verneveling of hoge temperaturen kan een oliemist ontstaan die irriterend is bij inademing. Blootstelling dient vermeden te worden.

  • Huid- en oogcontact

    Regelmatig en/of langdurig contact kan leiden tot ontvetting en irritaties; handschoenen worden derhalve aanbevolen alsmede het wassen van de handen na huidcontact. Bij risico van spatten dient een veiligheidsbril gedragen te worden. Natte/doordrenkte kleding dient meteen gewisseld te worden.

  • Inslikken

    Bij inslikken dient braken voorkomen te worden en onmiddellijk medisch advies ingewonnen te worden. Braken kan ertoe leiden dat er product in de longen komt, wat kan leiden tot chemische longontsteking. Dit kan vermeden worden door het hoofd onder de heupen te houden.Gebruikte oliën kunnen wel gevaarlijk zijn als gevolg van verontreinigingen. Gebruik derhalve altijd oliedichte handschoenen.

ANTIVRIES EN KOELVLOEISTOF

Deze producten zijn schadelijk bij opname door de mond vanwege het aandeel monoethyleenglycol. Verder gelden de punten die bij de smeeroliën genoemd zijn.


ONTVETTERS EN ANDERE OPLOSMIDDEL GEBASEERDE PRODUCTEN

Voor deze producten gelden ook dezelfde punten als bij smeeroliën. Verder zijn de meeste van deze producten (licht) ontvlambaar, wat betekent dat statische elektriciteit, alsmede open vuur en vonken vermeden dienen te worden. Een aantal van deze producten kunnen irriterend zijn en/of milieugevaarlijk (apart afvoeren). De Peters ontvetters worden geformuleerd op een hoger vlampunt zodat ze niet meer ontvlambaar geclassificeerd zijn. Dit biedt ondermeer voordeel voor de wettelijke opslagcondities. Vanwege het grotere gevaar voor chemische longontsteking bij braken zijn veel van deze producten als schadelijk geclassificeerd met de R-zin: Kan longschade veroorzaken bij verslikken.

RUITENSPROEIER ANTIVRIES

Deze producten zijn ontvlambaar, dus naast de bij de smeeroliën genoemde punten dient er ook opgelet te worden dat statische elektriciteit, vonken en open vuur vermeden worden.

Bij brand mag niet met water geblust worden indien oplosmiddelen, ontvetters, spuitbussen of olie- en vetproducten aanwezig zijn. Poeder, schuim of CO2 zijn wel geschikt.

DIT ARTIKEL GEEFT GLOBAAL EEN AANTAL VEILIGHEIDSASPECTEN WEER; VOOR VOLLEDIGE INFORMATIE VERWIJZEN WIJ NAAR DE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN, DIE GRATIS TOEGEZONDEN WORDEN.